6.3.07

Hipoteques inverses

El passat divendres el Consell de Ministres va aprovar el Projecte de llei de modernització del mercat hipotecari, de regulació del règim de les hipoteques inverses i de l'assegurança de dependència i altres normes tributàries. Una bona

notícia
!

Algunes entitats bancàries ja ofereixen a l’actualitat “hipoteques inverses”. Ara el Govern les regula per tal de donar seguretat a la persona que la contracta, reduir-ne els costos, exigir-ne transparència i evitar al consumidor possibles abusos.

Així, a partir que el projecte de llei estigui aprovat, totes les persones majors de 65 anys o bé les persones de menys de 65 anys que siguin grans dependents o dependents severs (graus III i II respectivament de la Llei de la dependència), podran formalitzar una hipoteca inversa sobre la seva vivenda habitual si és de la seva propietat. La persona que formalitzi una hipoteca inversa seguirà sent propietària del seu habitatge i hi podrà seguir vivint, si vol, fins la seva mort. L’entitat bancària li pagarà una renda, que pot cobrar mensualment o d’una sola vegada, en funció del valor de taxació de l’habitatge. Un cop mort el beneficiari, els hereus podran recuperar la vivenda pagant a l’entitat bancària, en el termini que s’estableixi, els deutes i els respectius interessos acumulats fins el moment de la mort, sense que el banc o caixa pugui exigir cap altre tipus de compensació. També es preveu reducció de costos i d’impostos sobre aquest producte financer.

La llei obligarà a les entitats de crèdit que ofereixin aquets préstecs a donar assessorament al jubilat o persona dependent a través del defensor del client o a través d’altres mecanismes, per tal de garantir la transparència i la defensa dels drets dels prestataris. Les hipoteques inverses també podran ser formalitzades per dues persones grans copropietàries i les condicions seran igualment vàlides fins a la mort del darrer propietari. D’altra banda, també es posen condicions per assegurar la independència de les entitats que fan les taxacions del valor dels immobles.

Deia que aquest projecte de llei és una bona notícia ja que hi ha molta gent gran en situació econòmica precària i que l’únic de que disposa és del seu pis. D’altra banda, invertir en la vivenda habitual també es converteix en una manera d’estalviar per quan siguem grans.
L’esforç que representa haver comprat un habitatge ha de repercutir, en primer lloc, en un benefici per un mateix. Als fills cal donar-los educació, estudis si és possible, possibilitats de tenir una professió i de poder portar una vida autònoma, més que no pas pensar en deixar-los la casa en herència. En tot cas, l’herència pels fills ha de ser allò que quedi en el moment de la mort després d’haver viscut el més dignament possible.

No hay comentarios: